Skip to content

Reserviläisliiton vaaliohjelma 2023

Reserviläisliitto julkisti 21.2.2023 eduskunnan Kansalaisinfossa vaaliohjelmansa ja -tavoitteet tulevalle eduskuntakaudelle. Reserviläisliitto on puoluepoliittisesti sitoutumaton koko kansan maanpuolustusjärjestö. Haluamme vaaliohjelmalla nostaa keskusteluun reserviläisyyteen ja ammunnan harrastamiseen liittyviä keskeisiä asioita ja huomioita tuleville päättäjille.

Vaaliohjelma luettavissa tästä linkistä.

Ehdokas voi allekirjoittaa vaaliohjelman ja sitoutua edistämään sen tavoitteita ja toimenpide-ehdotuksia parhaalla mahdollisella tavalla tulevalla eduskuntakaudella. Vaaliohjelman voi allekirjoittaa klikkaamalla tätä linkkiä.

Suuri vaalipaneeli Oodissa

Reserviläisliitto järjesti yleisölle avoimen vaalipaneelin ti 14.3.2023 klo 14-15.30 Helsingin keskustakirjasto Oodissa, Maijansalissa.

Paneelissa oli keskustelemassa Anders Adlercreutz (RKP), Antti Häkkänen (Kok.), Atte Harjanne (Vihr.), Antti Kaikkonen (Kesk.), Jonna Weckström (Vas.), Juha Mäenpää (PS), Kimmo Kiljunen, (SDP), Kristian Meurman (Liik.) ja Reija Taupila (KD). Keskustelua käytiin liiton vaaliohjelman teemakokonaisuuksien mukaisesti.

Paneelin tallenteen voi katsoa klikkaamalla tätä linkkiä.

Kansanedustajaehdokkaista vaaliohjelman ovat allekirjoittaneet:

Vaalipiireittäin: katso klikkaamalla tätä linkkiä

Kansallinen Kokoomus

Anne Knaapi
Arto Satonen
Janne Jukkola
Janne Sankelo
Joel Elmaci
Jouni Lehtimäki
Juha Hänninen
Jukka Kopra
Jyrki Mäkynen
Kai Mykkänen
Kari Kulmala
Karoliina Partanen
Marko Ahtiainen
Mirita Saxberg
Nina Suomalainen
Paula Risikko
Pauli Kiuru
Pekka Toveri
Riikka Huotari
Riitta Savukoski
Sami Keskinen
Sam Leijonanmieli
Sanna Pitkänen
Sari Nurro
Sebastian Lohja
Seida Sohrabi
Sinuhe Wallinheimo
Tere Sammallahti
Timo Elo
Timo Heinonen
Venla Väli-Torala
Ville Valkonen

Liberaalipuolue

Antero Paljakka
Eliisa Kuusama
Emilia Raiskio
Erno Koivumäki
Ilari Juslén
Ilkka Haapaniemi
Jani Nieminen
Juha Paasonen
Jukka-Pekka Muotio
Kimmo Ålander
Marko Karhunen
Matti Uusi-Kokko
Reijo Anttila
Sami Nummelin
Tiia Lehtisalo
Timo-Pekka Kuusama
Tommi Vihervaara

Liike Nyt

Jaakko Erola
Mertsi Saarela
Niko Viinamäki
Pasi Järvilehto
Pertti Nylund
Piia Kattelus-Kilpeläinen
Sari Haka

Perussuomalaiset

Antti Pakkanen
Anu Mattila
Ari Ampuja
Ari Koponen
Auri Saarelainen
Erja Pelkonen
Esa Korkia-aho
Esa Tahvanainen
Heli Trög
Henna Kajava
Henry Määttä
Jaana Kiiski
Jani Laaksonen
Jani Saikkonen
Janne Luoma-aho
Janne Ojala
Jari Ronkainen
Jenna Simula
Jenni Lastuvuori
Joni Mörk
Jouni Vallin
Juha Anttila
Juha Mäenpää
Jukka Mäkynen
Kaisa Garedew
Kari Mouhu
Kari Suomalainen
Kevin Servin
Kimmo Korkiakoski
Laura Huhtasaari
Leena Kurikka
Marika Sorja
Marko Hamilo
Marleena Isomaa
Matti Rinnekangas
Mauri Peltokangas
Mika Lartama
Miko Bergbom
Niko Laitinen
Olli Immonen
Outi Mara
Pasi Liukkonen
Petri Huru
Pia Kuparinen
Rami Lehto
Risto Pirinen
Ritva Kike Elomaa
Sakari Puisto
Sami Järvinen
Sami Kymäläinen
Sami Savio
Samuli Voutila
Sanna Antikainen
Sanna Paasikivi
Satu Nieminen
Satu Söderström
Soile Ojala-Seppä
Suvi Karhu
Tanja Aidanjuuri
Teija Makkonen
Tiina Grönlund
Timo Vornanen
Tomi Immonen
Tom Packalén
Veijo Niemi
Veli-Matti Ahtiainen
Vilhelm Junnila
Ville Tavio

Ruotsalainen kansanpuolue

Jari Aho
Kristian Rehnström
Marcus Rantala
Nikolai Ylirotu
Otso Reijonen

Suomen Keskusta

Aila Paloniemi
Anniina Lehmus
Antti Ollikainen
Ari Torniainen
Arto Pirttilahti
Eija Nivala
Esa Niemistö
Eveliina Leskelä
Hanna Huttunen
Hanna-Leena Mattila
Jenny Hasu
Johanna Riski
Joonas Könttä
Kaarina Suhonen
Kristiina Ruuskanen
Merja Paloniemi
Merja Rautiainen
Mika Mäentalo
Mikko Kinnunen
Mikko Kärnä
Mikko Savola
Olga Oinas-Panuma
Olli Rainio
Pasi Keskinen
Pasi Kivisaari
Paula Sihto
Pekka Aittakumpu
Perttu Helin
Pirkko Mattila
Teuvo Hatva
Timo Mehtälä
Timo Väänänen
Tuomas Kettunen

Suomen Kristillisdemokraatit

Annamari Brandao
Ann-Niina Turunen
Arto Jääskeläinen
Eemil Silventoinen
Hannu Kippo
Harry Ruotsalainen
Jami Kähkönen
Jani Ursin
Jarmo Ojanperä
John Remes
Jouko Jääskeläinen
Juha Malmi
Juhana Lähdesmäki
Kaarina Järvenpää
Kauko Pohjonen
Loviisa Kaartokallio
Marjut Hovi
Merja Hurskainen
Mika Poutala
Mila Lehtonen
Outi McDonald
Pentti Helin
Pirkka Aalto
Päivi Räsänen
Reija Taupila
Riitta Haapala
Sampo Latvala
Sanna-Mari Hokkanen
Sari Essayah
Sonja Välkepinta
Tiina Arlin
Tiina Tuomela

Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue

Ida-Susanna Pöllänen
Jani Kokko
Joni Kumlander
Joonas Ryynänen
Kim Berg
Niina Behm
Satu Kytölehto
Sofia Julin
Taru Salovaara
Ville Jalovaara

Vapauden liitto

Jouni Kaskiharju

Vasemmistoliitto

Jonna Weckström
Rami Virtanen

Vihreä liitto

Hanna Holopainen
Mirka Soinikoski
Santeri Leinonen