Skip to content

Projektitukiohje 2019

Reserviläisliitto myöntää jäsenyhdistyksilleen ja piireilleen erikseen haettaessa taloudellista tukea toimintaan tai hankintoihin, jotka edesauttavat tai kehittävät jäsenhankintaa, jäsenaktiivisuutta tai toimintaa. Tukea varten on varattu määräraha liiton talousarvioon nimikkeellä yhdistyksen projektituki. Tukihakemukset käsittelee liiton valiokunta tämän ohjeen mukaisesti.

Piirien ja yhdistysten tekemät tukianomukset käsitellään liiton valiokunnassa. Tukea myönnetään vain osalle toiminnon tai hankinnan kokonaiskustannusta ja sitä voidaan myöntää tulevalle tai jo tapahtuneelle toiminnolle tai hankinnalle.

Projektitukea haetaan alla olevalla lomakkeella, jonka liitteenä tulee aina olla yhdistyksen / piirin viimeisen hyväksytyn tilinpäätöksen tuloslaskelma ja tase. Lisäksi hakemukseen voi liittää tarvittaessa muitakin liitteitä. Tukihakemuksen voi lähettää liittoon postitse tai sähköpostilla.

Tuen kohteet

Yhdistysten projektitukea voidaan myöntää toimintaan tai hankintoihin, joka edesauttaa tai kehittää jäsenhankintaa, jäsenaktiivisuutta tai toimintaa. Tukea voidaan myöntää esim. erilaisiin kertaluontoisiin toimintatapahtumiin tai -projekteihin, ase-, koulutusmateriaali-, majoitus- ja huoltoväline-, esite- tai muihin hankintoihin sekä erilaisten toimitilojen ja ampumaratojen korjaamiseen tai rakentamiseen.

Yhdistysten projektituki ei ole tarkoitettu yhdistysten tai piirien normaalin toiminnan rahoittamiseen. Tällaisia ovat esim. toimitilojen vuokrat, toimistotarvikehankinnat, postituskulut, kokouskulut, erilaisten juhlien järjestämisestä aiheutuvat kustannukset jne. Nämä yhdistysten ja piirien tulee rahoittaa omalla varainhankinnalla.

Lisäksi tuen piiristä on suljettu pois erilaiset juhlat, historiikit, huomionosoitusvälineet ja pöytästandaarit sekä univormu- ja vaatehankinnat. Projektitukea on kuitenkin mahdollisuus saada yhdistyksen lippuhankintaan.

Päätösprosessi ja päätöksistä valittaminen

Yhdistyksien projektituki on harkinnanvarainen tuki, jonka myöntämisestä tekee päätöksen liiton valiokunta. Ehdottomana edellytyksenä tuen myöntämiselle on, että yhdistys/piiri on raportoinut liitolle edellisen vuoden (2018) toimintansa ja osallistumisensa luvut liiton ohjeistamalla tavalla.

Hakijalle toimitetaan aina pöytäkirjanote tai muu kirjallinen ilmoitus päätöksestä. Mikäli hakija on tyytymätön päätökseen, tulee asiasta tehdä kirjallinen hakemus, johon on kirjattu hakijan moiteperusteet. Samalla on mahdollisuus esittää lisäperusteita hakemukselle.

Mikäli hakija on edelleen tyytymätön päätökseen, voi hakija vaatia asian käsittelyä liiton hallituksessa. Liittohallituksen tekemä päätös on lopullinen.

Päätöskriteerit

Harkinnanvaraisena tukena yhdistysten projektitukea myönnetään kunkin vuoden talousarvion asettamia rajoja noudattaen sekä liiton valiokunnan harkinnan mukaisesti. Vuonna 2019 määrärahaa on käytössä 30.000 euroa ja maksimituki yhden hankkeen tai hankinnan osalta voi olla 1.200 euroa. Projektitukea myönnetään progressiivista taulukkoa käyttäen seuraavalla tavalla:

Hankinnan euromäärä Tuen alaraja Tuki alarajan ylittävästä määrästä
50 %
1.001-2.000 euroa 500 € 40 %
Yli 2.000 euroa 900 € 30 %

Kriteereistä voidaan erityisten painavien syiden johdosta poiketa.

Mikäli hankkeeseen osallistuu tukea hakevan yhdistyksen lisäksi myös muita yhdistyksiä tai yhteisöjä, tulee hakemuksesta ilmetä mikä osuus kokonaiskustannuksista kuuluu tukea hakevalle yhdistykselle. Liiton myöntämä tuki suhteutetaan tähän osuuteen. Talkootyön osuutta ja sille määriteltyä, laskennallista kustannusta ei huomioida tukipäätöstä tehtäessä.

Tukea voidaan myöntää yhdistykselle tai piirille vain yhteen hankkeeseen tai hankintaan saman kalenterivuoden aikana. Samaa hankintaa tai hanketta voidaan tukea uudestaan vasta viiden vuoden kuluttua.  Mikäli kyseessä on piirin alueen yhdistysten yhteishanke tai -hankinta, voidaan em. kriteereistä erittäin painavien syiden johdosta poiketa. Tällöin piirin jäsenyhdistysten tulee pidät-täytyä tukihakemuksista saman kalenterivuoden aikana.

Yhdistysten projektituki on harkinnanvarainen tuki, jota myönnetään kunkin vuoden talousarvion puitteissa. Mikäli käytössä oleva tukimääräraha ei mahdollista tuen myöntämistä tämän ohjeen mukaisesti kaikille samaan aikaan käsittelyssä oleville hankkeille tai hankinnoille, myönnetään tukia siinä järjestyksessä, kun hakemukset ovat liittoon tulleet. Yhdelle yhdistykselle tai piirille myönnetty tuki ei automaattisesti oikeuta muita yhdistyksiä tai piirejä vastaavaan tukeen samanlaisen hankkeen tai hankinnan osalta.

Mahdollisten yhteisomistuksessa olevien toimitilojen, ampumaratojen ja vastaavien kohteiden korjaukseen tai kehittämiseen voidaan tukea myöntää pääsääntöisesti vain, jos myös muut omistajat osallistuvat hankkeen rahoittamiseen.

Käsiase- ja reserviläiskiväärihankintojen tukeminen

Yhdistysten ja piirien käsiase- sekä reserviläiskiväärihankintoja tuettaessa em. kriteereitä ei noudateta. Käsiaseiden osalta (pistoolit ja revolverit) hakija voi saada tukea korkeintaan kahteen aseeseen niin, että tuki on aina 250 euroa per ase oheiskuluineen, muttei kuitenkaan yksittäisen aseen hankintahintaa enempää. Hankittavat tai jo hankitut aseet voivat olla uusia tai käytettyjä.

Reserviläiskiväärejä (itselataava kertatuliase) hankittaessa yhdistys tai piiri voi saada tukea 400 euroa yhden kiväärin hankintaan, muttei kuitenkaan aseen hankintahintaa enempää. Hankittava tai jo hankittu ase voi olla uusi tai käytetty.

Yhdistys tai piiri, jolle myönnetty tukea käsiase- tai reserviläiskiväärihankintaan, voi toimintavuonna saada projektitukea myös johonkin muuhun hankkeeseen tai hankintaan.

Perinne-, ilma-, ekoase- ja ampumalaitteistohankintoja em. kriteerit eivät koske vaan niitä tuetaan yleisten projektitukisäännösten mukaisesti.

Ampumaratojen ympäristölupaprosessit

Yllä kuvattuja kriteereitä ei noudateta myöskään ampumaratojen ympäristölupaprosesseja koske-vien hakemusten osalta. Näiden osalta tukea voidaan myöntää 500 euroa per tukea hakeva yhdistys tai piiri. Aiheutuvien kustannusten tulee olla vähintään tämän suuruisia.

Selvitys tuen käytöstä

Hankkeen tai hankinnan toteutumisen jälkeen siitä tulee lähettää kirjallinen selvitys liittoon.  Selvitys tulee antaa viimeistään seuraavan kalenterivuoden loppuun mennessä ja siitä tulee ilmetä hankkeen tai hankinnan todelliset kustannukset. Tarvittaessa mukaan on liitettävä kuitti- tai tiliotekopiot.

Mikäli hanke tai hankinta ei toteudu, tuki tulee palauttaa liittoon. Mikäli näin ei tapahdu, ryhtyy liitto tarvittaviin toimenpiteisiin tuen takaisinperimiseksi. Lisätietoja projektituesta saa liiton toimistosta, puh. 09 4056 2041 tai s-posti olli.nyberg(at)reservilaisliitto.fi.

Tämä ohje on hyväksytty Reserviläisliiton hallituksessa 26.1.2019.

Projektitukihakemus

  • Hakulomake