Skip to content

Järjestövakuutuksen sisältö

Esinevakuutuksen kohteena on liittojen, niiden jäsenyhdistysten ja reserviläispiirien omistama tai leasing-sopimuksilla rahoitusyhtiöiltä vuokrattu, järjestötoiminnassa käytettävää irtain omaisuus sekä rahat ja arvopaperit sekä vakuutuspaikassa että tietyin rajoituksin muualla. Rakennukset, kiinteistöt ja lomanviettopaikat eivät ole vakuutuksen piirissä. Vakuutuksessa on omavastuuosuus.

Lisäkuluvakuutuksen tarkoituksena on korvata järjestölle syntyneet ylimääräiset kulut, jotka ovat aiheutuneet korvattavan esinevahingon aiheuttamasta järjestötoiminnan keskeytymisestä.

Vastuuvakuutus korvaa toiselle aiheutettuja henkilö- tai esinevahinkoja, joista järjestö on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa. Vakuutus on voimassa kaikkialla maailmassa paitsi USA:ssa ja Kanadassa. Vakuutuksessa on omavastuuosuus.

Järjestövakuutukseen sisältyy lisäturvana varallisuusvastuuvakuutus. Varallisuusvastuuvakuutuksesta korvataan vakuutuksenottajana olevan järjestön jäsenelleen aiheuttama sellainen taloudellinen vahinko, joka ei ole yhteydessä henkilö- tai esinevahinkoon ja josta vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden perusteella korvausvastuussa.

Oikeusturvavakuutus korvaa kohtuullisia ja välttämättömiä asianajokuluja, jotka ovat aiheutuneet lakimiesavun käyttämisestä riita-, rikos- tai hakemusasioissa. Vakuutuksessa on omavastuuosuus.

Toissijaisella autovakuutuksella on vakuutettuna liiton jäsenten ja toimihenkilöiden omistamat tai pysyvässä hallinnassa olevat, Suomessa yksityiskäyttöön rekisteröidyt tai tilapäisesti vuokratut tai lainatut, enintään 15-vuotiaat henkilö- ja pakettiautot kun ne ovat järjestötoimintaan liittyvässä käytössä ja kun Liitto suorittaa korvausta liiton matkustusohjesäännön mukaan. Vakuutus on toissijainen ja siitä suoritetaan korvaus ainoastaan, jos vakuutuksen kohteena olevalle autolle ei ole ajoneuvokohtaista tai muuta autovakuutusta

Järjestövakuutus sisältää myös matkustaja-, matkatavara-, matkavastuu- ja matkaoikeusturvavakuutuksen, joka on voimassa kaikkialla maailmassa järjestötehtävissä liikuttaessa. Järjestötehtäviin kuuluvat esimerkiksi Reserviläisliiton, niiden piirien ja jäsenyhdistysten kokoukset, koulutustilaisuudet, seminaarit ja matkat. Sen piirissä ovat niin yhdistysten aktiivit kuin tavalliset rivijäsenetkin. Matkavakuutus ei sisällä kilometrirajoitusta matkan pituuden osalta mutta on voimassa enintään 45 vuorokauden pituisilla matkoilla.

Miten toimitaan vahinkotilanteessa?

Vahingon sattuessa täytetään ensin vahinkoilmoitus, jonka saa internetistä osoitteesta www.op.fi. Tämän jälkeen vahinkoilmoitus lähetetään alkuperäisine liitteineen Reserviläisliittoon, joka varmistaa jäsenyyden ja sen, että tilaisuus on ollut vakuutussopimuksessa tarkoitettu järjestötehtävä tai -tilaisuus. Käytännössä tämä tarkoittaa, että tilaisuudesta tulee olla kirjallinen merkintä yhdistyksen pöytäkirjassa tai muussa asiakirjassa. Tämän jälkeen vahinkoilmoitus lähetetään Pohjola Vakuutukseen, joka tekee korvauspäätöksen.

Mitä vakuutuksia ei tarvita?

Reserviläispiirien sekä reserviläisyhdistysten omat esine-, palo-, murto- ja vuotovakuutukset, laitevakuutukset ja erilliset toiminnan vastuuvakuutukset ovat tarpeettomia.

Vakuutuksia irtisanottaessa tulee kuitenkin muistaa, että järjestövakuutus ei kata tapaturmia. Niinpä erilaiset talkoo- ja vapaa-ajan tapaturmavakuutukset ovat edelleen tarpeellisia. Muutenkin vakuutustarvetta harkittaessa kannattaa epäselvissä tapauksissa olla yhteydessä liiton toimistoon ennen omien vakuutusten irtisanomisia.

Lisäksi kannattaa pitää mielessä, että järjestövakuutuksen piirissä ovat vain Reserviläisliiton jäsenyhdistykset sekä reserviläispiirit. Niinpä reserviupseerikerhot ja -piirit eivät ole vakuutetut em. vakuutuksella. Ne ovat kuitenkin yhä oman liittonsa hankkiman vakuutuksen piirissä.

RES_Jarjestovakuutus_tuoteseloste