Skip to content
23.3.2021

Määrätietoista vaikuttamista lyijykieltoesityksiin

Euroopan unionissa on käynnissä kaksi lyijykieltoesitystä. Esitykset ovat ongelmallisia Suomen ainutlaatuisen puolustusjärjestelmän ja reserviläistoiminnan kannalta. Reserviläisliitto on tehnyt määrätietoista työtä sen eteen, että reserviläisten näkökulma tulee esille asian käsittelyssä.

Reserviläisliitto antoi viime vuonna puolustusministeriölle lausunnon EU:n ensimmäisestä lyijyhaulikieltoesityksestä, joka on luettavissa täältä.

Nyt maaliskuussa liitto esitti reserviläisjärjestöjen yhteisen näkemyksen lyijykieltoihin Ampumaharrastusfoorumissa. Mukana oli useita järjestöjä ja ministeriöitä. Ministeriöistä mukana olivat sosiaali- ja terveysministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, sisäministeriö sekä puolustusministeriö. Järjestöistä mukana olivat Reserviläisliiton lisäksi muut reserviläisjärjestöt, Suomen Metsästäjäliitto, Suomen Ampumaurheiluliitto sekä alan valmistajia ja kauppiaita. Kokouksen tulokset kootaan yhteen ja niitä hyödynnetään Suomen lausunnossa Euroopan Kemikaalivirasto ECHA:lle.

Alkuvuodesta sosiaali- ja terveysministeriö asetti ministeriötyöryhmän pohtimaan EU:n ensimmäisen kieltoesityksen täytäntöönpanoa. Reserviläisliitto on työryhmän kuultavana alkukevään aikana ja liitto tiedottaa asiasta kuulemisen yhteydessä. Lisäksi kontaktoimme Suomen meppejä europarlamentissa sekä omia kansanedustajiemme Suomessa lyijykieltoasian tiimoilta.

Reserviläiset olennaisena osana Suomen puolustusjärjestelmää

Omaehtoinen sotilaan perustaitojen, kuten ammunnan harjoittelu, on olennainen osa puolustusjärjestelmämme ylläpitoa. Puolustusvoiminen 280 000 hengen suuruisista sodan ajan joukoista reserviläiset muodostavat yli 96 prosenttia. Puolustusratkaisumme perustuu siis laajaan reserviin, jota ei kyetä kouluttamaan riittävästi kertausharjoituksissa. Kansalliseen puolustukseen liittyvät asiat ovat yleensä tämänkaltaisen lainsäädännön ulkopuolella. Nytkin viranomaiset, kuten Puolustusvoimat ja poliisi, on rajattu tämän kiellon ulkopuolelle. Reserviläiset pitäisikin laskea olennaiseksi osaksi puolustusjärjestelmäämme ja sen vuoksi jättää tämän lainsäädännön ulkopuolelle.

EU:n esitykset ovat myös siinä mielessä Suomelle ongelmallisia, että ne eivät rajaa pois edes ulkoampumaratoja, joita Suomessa on käytössä yli 700. Ampumaradat kuuluvat jo entuudestaan ympäristönsuojelunlain mukaan ympäristöluvanvaraisiin toimintoihin. Toisin sanoen ratojen ympäristöluvat takaavat sen, että ampumaratojen mahdollisia ympäristöriskejä kontrolloidaan ja seurataan jo nykyisen lainsäädännön puitteissa. Mikäli toiminnan aiheuttamat riskit ylittävät hyväksyttävän tason, voidaan ympäristöluvassa jo nykyisellään rajoittaa lyijyhaulien käyttöä yksittäisellä ampumaradalla. Reserviläisjärjestöt ovatkin vaatineet, että ampumatoiminta ympäristöluvan omaavilla ampumaradoilla tulee rajata mahdollisten lyijyrajoitusten ulkopuolelle.

Lyijyhaulien korvaavat materiaalit ovat myös kalliimpia, joten yksittäisen ampujan näkökulmasta katsottuna lajin harjoittaminen kallistuisi ja joillakin saattaisi tämän seurauksena jopa vähentyä, millä on puolestaan vaikutuksia ampumataidon ylläpitoon ja laajemmin koko reserviimme. Lisäksi kaikkiin aseisiin ei edes voida tehdä lyijyä korvaavia hauleja.

Lyijykiellot EU-byrokratian rattaista

Euroopan unionissa on siis tällä hetkellä meneillään kaksi lyijyrajoitusehdotusta. Niistä ensimmäinen eli lyijyhauleja koskeva rajoitus astui voimaan jo 15. helmikuuta tänä vuonna. Tuosta päivämäärästä on alkanut 2 tai 3 vuoden siirtymäaika, jonka pituus riippuu siitä, minkä rajoitusvaihtoehdon Suomi päättää ottaa käyttöön. Vaihtoehtoina on Ramsar-kosteikkoja koskeva lyijyhaulirajoitus tai totaalilyijyhaulikielto. Suomi tekee valinnan elokuun puoliväliin mennessä. Tätä ennen eri sidosryhmiä kuullaan päätöksen tiimoilta.

Toinen esitys eli ns. totaalilyijykieltorajoitus alkoi 2019, kun komissio pyysi kemikaalivirastoa valmistelemaan rajoitusehdotuksen lyijyn käytöstä luodeissa, hauleissa sekä kalastuspainoissa. Kemikaalivirasto julkaisi ensimmäisen version rajoitusehdotuksesta helmikuun alussa. Raportti sisältää kaksi eri dokumenttia ja on noin 900 sivun pituinen. Rajoitusehdotuksesta on rajattu tällä hetkellä selkeästi pois ainoastaan lyijyn käyttö viranomaistoiminnassa sekä sisäampumaradoilla. Lyijy voisi ehdotuksen mukaan olla sallittua myös esimerkiksi haulikkolajien osalta olympiaurheilussa erillisillä luvilla tiukkaan rajatuissa olosuhteissa sekä urheilu- ja muussa rata-ammunnassa, jossa ratarakenteet mahdollistavat lyijyn keräämisen ja pintavesipäästöjä voidaan hallita.