Skip to content
12.5.2023

Ampumaradat tienhaarassa?

Vuoden 2022 kevääseen saakka on vallinnut ampumaratojen alasajo, ja ratojen määrä onkin vähentynyt muutamien edeltäneiden vuosikymmenien aikana noin 70 prosenttia nykyiseen 670 ampumarataan. Maassamme on laajoja alueita, joissa ampumaratatilanne on erittäin heikko erityisesti eri lajiratojen monipuolisuuden näkökulmasta tarkasteltuna ja matkat harjoittelupaikoille pitkiä.

Ampumaradoilla on suuri yhteiskunnallinen merkitys. Ampumaratoja käyttävät metsästäjien, ampumaurheilijoiden, reserviläisten ja harrasteampujien lisäksi myös muun muassa Poliisin, Tullin, Rajavartiolaitoksen ja Rikosseuraamuslaitoksen henkilökunta sekä lentokenttien eläintorjunnasta vastaavat viranomaiset. Venäjän hyökkäys Ukrainaan on nostanut ampumaharjoittelun maanpuolustuksellisen näkökulman korostuneesti ja syystäkin esille, mutta kuten puolustusministeriö ja puolustusvoimatkin ovat todenneet, kaikki ampumaharjoittelu tukee maanpuolustusta.

Puolustusvaliokunta asetti kesällä 2022 tavoitteeksi nostaa ampumaratojen määrän vähintään 1 000 rataan, ja tähän liittyen puolustusministeriö valmisteli valtioneuvoston ampumarataselvityksen. Ansiokkaassa selvityksessä tunnistettiin tekijöitä, jotka ovat ampumaratatoiminnan turvaamisen ja kehittämisen esteitä. Selvityksessä on esitetty myös toimenpiteitä esteiden poistamiseksi.

Kattava ja monipuolinen rataverkosto edellyttää erityisesti ampumaratojen ympäristölupaprosesseja koskevan lainsäädännön kriittistä arviointia ja muuttamista. Ympäristönäkökohdat pitäisi huomioida riskiperusteisesti ja siten, että ne ovat tieteellisin argumentein perusteltavissa. Lisäksi huomiota on kiinnitettävä siihen, että lupa-asioiden käsittely on objektiivista, lupahakemusten laatijoiden ja lupapäätösten tekijöiden asiantuntemus korkeatasoista. Sujuvuutta ei todennäköisesti lisää se, että ampumaratoja koskevaa sääntelyä on usean ministeriön toimialalla. Muutokset tältäkin osin todennäköisesti selkeyttäisivät ja nopeuttaisivat luvitusta.

EU-sääntelyn tasolla Suomen on yhdessä muiden EU-maiden kanssa vaikutettava siten, että ampumaradat rajataan kokonaan pois lyijyammusten rajoitusesityksestä. Toteutuessaan Euroopan komission pyrkimykset kieltää ja rajoittaa lyijyammusten käyttöä heikentäisi merkittävästi koko EU-alueen sotilaallista puolustuskykyä ja huoltovarmuutta, sillä sen vaikutukset ampumatarvikkeiden tuotantoon ja saatavuuteen ovat erittäin mittavat.

Rajoituksen tavoitteisiin suojella muuttolintuja ja riistalihan puhtautta ei voida vaikuttaa ampumaradoilla, mutta rajoituksen vaikutukset ampumaradoilla tapahtuvalle toiminnalle olisivat erittäin haitalliset. Kikkailut ampumajaryhmien poikkeuksien kanssa eivät auta, vaikka se vaikuttaisikin houkuttelevalta pikavoitolta.

Ampumaratojen tulevaisuus näyttää valoisammalta kuin vuosikymmeniin. Nykyisen ampumarataverkoston toiminnan turvaamiseksi ja uusien ratojen perustamisen helpottamiseksi ja nopeuttamiseksi tarvitaan merkittäviä muutoksia, jotka on käynnistettävä pikimmiten. Nyt on vain kyse siitä, löytyykö päättäjiltä uskallusta tehdä riittäviä muutoksia ja pitääkö eri ampujaryhmien välinen yhteinen rintama.

Lotta Laitinen
ympäristö- ja olosuhdepäällikkö
Suomen Ampumaurheiluliitto ry
Ampumaratojen ympäristölupahanke