Skip to content
26.3.2020

Analytiikkaan erikoistunut yritys tutki Reserviläisliiton jäsentyytyväisyyttä

Reserviläisliitto tilasi ulkopuoliselta asiantuntijalta analyysin tammikuussa tehdyn jäsenkyselyn tuloksista, jota käytetään liiton uuden strategian laatimisen tukena. Jäsenet ovat yllättävänkin tyytyväisiä liiton tapahtumiin ja toimintaan.

Reserviläisliitto toteutti jäsenkyselyn 16.–24.1.2020 sähköisellä kyselylomakkeella. Kutsu jäsenkyselyyn lähetettiin kaikille 24 993 jäsenelle, joiden sähköpostiosoite on liiton tiedossa. Kyselyyn vastasi 2079 jäsentä.

Reserviläisliitto tilasi analytiikkaan erikoistuneelta Innolinkiltä ns. painotetun analyysin jäsentutkimuksen tuloksista. Innolink yhdisti vastausaineistoon Maanpuolustusrekisterin kaikki jäsentiedot, jonka pohjalta saatiin selville Reserviläisliiton koko jäsenistön näkemykset ikäryhmittäin ja asuinalueen mukaan. Naisten osalta painotettua analyysiä ei tehty naisvastaajien vähäisen lukumäärän johdosta.

Reserviläisliiton jäsenistö on painotetun analyysin mukaan hyvin aktiivista.

Reserviläisliiton jäsenet ovat tyytyväisiä ja osallistuvat liiton toimintaan ja tapahtumiin aktiivisesti. Vain 20 % jäsenistä ei osallistu tapahtumiin ja heistäkin neljännes siksi, että haluaa jäsenyydellään vain tukea maanpuolustusta, tiivistää Innolinkin analytiikkajohtaja Matti Paavonen.

Tuloksia tarkasteltiin ristiintaulukoituna taustamuuttujien, kuten iän, sukupuolen, asuinalueen, jäsenyyden keston ja reserviläisyyden mukaan. Lisäksi tarkasteltiin vastausten korrelaatioita jäsenten merkittävimmäksi nostaman maanpuolustustahdon näkökulmasta. Vertailua tehtiin myös jäsenten odotusten ja kokeman tyytyväisyyden välillä.

Jäsenet ovat tyytyväisiä liiton järjestämään toimintaan ja ennen kaikkea tyytyväisyys on toiminnoittain korkeampaa kuin jäsenten asettamat odotukset. Ainoastaan ammuntatoiminnassa suoriutuminen on matalampaa kuin sen merkitys jäsenille. Ammunnankin osalta liiton suoriutuminen on jäsenten mielestä selkeästi hyvän onnistumisen puolella, mutta aiheen merkitys on jäsenille hyvin korkea, Paavonen kommentoi.

Tapahtumiakin tärkeämmäksi Reserviläisliiton toiminnassa nousee aatteellinen toiminta ja maanpuolustustahdon ylläpitäminen, Paavonen päättää.

Tällä hetkellä Reserviläisliitto valmistelee uutta strategiaa vuosille 2021–2023 ja jäsenkyselyä sekä siitä laadittua analyysia käytetään valmisteltavan uuden strategian tukena. Liiton uusi strategia hyväksytään marraskuussa liittokokouksessa Seinäjoella.

Innolinkin tekemä analyysi jäsentutkimuksen tuloksista löytyy täältä. Kysely ja siihen liittyvä analyysi toteutettiin anonyymisti.