Skip to content

Försäkringar för Verksamhetsskydd-medlemsgruppen

Medlemskapet i Reservistförbundets Verksamhetsskydd-medlemsgrupp inkluderar en olycksfalls- och ansvarsförsäkring från Pohjola Försäkringar. Syftet med försäkringen är att skydda medlemmar som utövar skytte i fråga om olycksfalls- och ansvarsrisken.

GRUPPOLYCKSFALLSFÖRSÄKRING,
FÖRSÄKRINGSAVTAL 16-722-656-9

Försäkringsvillkor: RT01 Gruppolycksfallsförsäkring, försäkringsvillkor
Giltighetsområde: Hela världen
Åldersgräns: Ingen åldersgräns
Försäkringsskydd och försäkringsbelopp:
Vårdskydd 5 000 euro, Självrisk 0 euro
Invaliditetsskydd 10 000 euro
Dödsfallsskydd 5 000 euro
Förmånstagare: Förmånstagare vid dödsfall är den försäkrades anhöriga.
Avvikelser från försäkringsbrevet kan inte göras i fråga om förmånstagare.
Giltighetsområde: Medlemskapet i medlemsgruppen inkluderar olycksfalls- och ansvarsförsäkringar som gäller vid Finlands Reservofficersförbunds, Reservistförbundets, Reservisternas idrottsförbunds, Försvarsgillenas förbunds och Finlands fredsbevarares förbunds samt deras kretsars och medlemsorganisationers och Försvarsmaktens skyttetävlingar, skyttetävlingar som ordnas på kommersiella skjutbanor, träningar inomhus eller utomhus på skyttebanor i Finland och utomlands samt träningar som är specifika för olika grenar. Försäkringen gäller också vid tävlingar som ordnas av Finlands veteranskyttar samt vid IDPA-skytte, i skyttegrenar som omfattas av Finlands sportskytteförbund.

ANSVARSFÖRSÄKRING,
FÖRSÄKRINGSAVTAL 16-722-657-7

Försäkringsvillkor: YL Allmänna avtalsvillkor
På försäkringen tillämpas Pohjolas försäkringsvillkor för gruppansvars- och rättsskyddsförsäkringar till de delar som gäller ansvarsförsäkringen.

Försäkringens maximala ersättningsbelopp:
Försäkringens maximala ersättningsbelopp vid materiella skador är 250 000 euro och vid personskador 500 000 euro per skadehändelse.

Försäkringstagarens självrisk är 100 euro.

Giltighetsområde: Hela världen, med undantag för USA och Kanada

Medlemskapet i medlemsgruppen inkluderar olycksfalls- och ansvarsförsäkringar som gäller vid Finlands Reservofficersförbunds, Reservistförbundets, Reservisternas idrottsförbunds, Försvarsgillenas förbunds och Finlands fredsbevarares förbunds samt deras kretsars och medlemsorganisationers och Försvarsmaktens skyttetävlingar, skyttetävlingar som ordnas på kommersiella skjutbanor, träningar inomhus eller utomhus på skyttebanor i Finland och utomlands samt träningar som är specifika för olika grenar. Försäkringen gäller också vid tävlingar som ordnas av Finlands veteranskyttar samt vid IDPA-skytte, i skyttegrenar som omfattas av Finlands sportskytteförbund.