Haapaveden Reserviläiset ry

HAAPAVEDEN RESERVILÄISET RY




SÄÄNNÖT






















NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE































Yhdistyksen nimi on Haapaveden Reserviläiset ry ja sen kotipaikka on Haapaveden 
kaupunki.
















Yhdistyksen toiminta-alueena on Haapaveden kaupungin alue.











Yhdistys kuuluu jäsenenä Reserviläisliitto  -Reservin Aliupseerien Liitto -

Reservistförbundet - Reservunderofficersförbundet ry:hyn (jota näissä säännöissä 
kutsutaan liitoksi) ja Pohjois-Pohjanmaan Reserviläispiiri ry:hyn (jota näissä

säännöissä kutsutaan piiriksi).














TARKOITUS JA TOIMINTA
































Yhdistyksen tehtävänä on:














- toimia jäsentensä yhdyssiteenä valtakunnan turvallisuutta edistävää

toimintaa tukien














- kohottaa ja ylläpitää maanpuolustustahtoa sekä vaikuttaa yleisten

maanpuolustusedellytysten parantumiseen yhdistyksen toiminta-alueella









- ylläpitää ja kehittää paikallista vapaaehtoista maanpuolustuskoulutus-

toimintaa.















Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:













- ohjaa ja tukee jäsentensä toimintaa reserviläisinä sekä tiedottaa


mahdollisuuksista toimia vapaaehtoisen maanpuolustustyön hyväksi









- järjestää kokouksia, opiskelu-, esitelmä- ja juhlatilaisuuksia, urheilu-

ammuntaa, erilaista kuntoilu-, kilpailu- ja retkeilytoimintaa sekä maanpuolus-

tuskoulutusta ja muuta maanpuolustusedellytyksiä vahvistavaa toimintaa.









Toimintansa tukemiseksi yhdistys harjoittaa julkaisutoimintaa sekä sellaista

taloudellista toimintaa, joka muutoin välittömästi liittyy sen tarkoituksen toteuttamiseen
taikka jota on pidettävä taloudellisesti vähäarvoisena.





























Yhdistys on oikeutettu ottamaan vastaan jälkisäädöksiä ja lahjoituksia, sekä

omistamaan kiinteätä ja irtainta omaisuutta.












JÄSENYYTTÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET































Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi tai kannattavaksi jäseneksi voi päästä

täysi-ikäinen Suomen kansalainen, jonka yhdistyksen johtokunta jäseneksi hyväksyy.









Yhdistykseen voi päästä lahjoittaja- tai kannattajajäsenenä myös henkilö tai

oikeuskelpoinen yhteisö, jonka johtokunta sellaiseksi hyväksyy. Lahjoittaja- ja 
kannattajajäsenellä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.











Jäsen on vapaa yhdistyksen jäsenyydestä sen kalenterivuoden lopusta, jonka aikana
hän on johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle kirjallisesti tai kokouksessa yhdistyksen 
pöytäkirjaan merkittäväksi ilmoittanut eroamisestaan.





























Jäsenet suorittavat yhdistykselle kultakin toimintavuodelta jäsenmaksun, jonka
suuruuden yhdistyksen syyskokous vahvistaa.












Jäsen tai jäseneksi aikova saa määrittää mihin jäsenryhmään hän haluaa kuulua.









Jäsen, joka on siirtynyt vakinaiseen palvelukseen puolustusvoimiin, raja- tai 

merivartiolaitokseen on oikeutettu jäämään yhdistyksen jäseneksi ja säilyttämään
saavuttamansa jäsenoikeudet.































Yhdistyksen tarkoitusperiä huomattavalla tavalla edistäneen henkilön voi yhdistyksen 
kokous johtokunnan esityksestä kutsua yhdistyksen kunniapuheenjohtajaksi tai
kunniajäseneksi. Kunniapuheenjohtajaksi voidaan kutsua vain yhdistyksen puheen-
johtajana aiemmin toiminut henkilö. Kunniapuheenjohtajana voi olla vain yksi henkilö
kerrallaan. Kunniajäsenten määrä ei saa kerrallaan olla kuin korkeintaan puolet (½)
johtokunnan vahvuudesta.














Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita yhdistykselle jäsenmaksua.


























Jäsenen, joka on laiminlyönyt velvollisuutensa yhdistystä kohtaan tai, jonka katsotaan
toimineen yhdistyksen tarkoitusperiä vastaan tai, joka on toiminut kunnian vastaisesti,
voi johtokunnan päätöksellään yhdistyslain mukaisesti erottaa yhdistyksestä.









Yhdistys voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä, jos tämä on jättänyt jäsen-
maksunsa maksamatta toimikauden loppuun mennessä.











JOHTOKUNTA JA SEN TEHTÄVÄT
































Johtokunta toimii yhdistyksen lakimääräisenä edustajana. Johtokuntaan kuuluu
puheenjohtajan lisäksi vähintään viisi ja enintään viisitoista jäsentä. Johtokunnan
jäsenet valitaan syyskokouksessa, puheenjohtaja toimivuodeksi ja jäsenet

kahdeksi toimivuodeksi kerrallaan siten, että vuosittain puolet tai lähinnä puolet
on erovuorossa, ensimmäisellä kerralla arvan mukaan ja sen jälkeen vuorottain.
Erovuorossa oleva voidaan valita uudestaan. Johtokunta valitsee keskuudestaan
ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan. Johtokunnan jäsenen tulee valitessa
olla täysi-ikäinen alle 60-vuotias yhdistyksen varsinainen jäsen.




























Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai tämän ollessa estyneenä jomman kumman
varapuheenjohtajan kutsusta. Kokous on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai jompi-
kumpi varapuheenjohtaja ja vähintään puolet (½) jäsenistä on läsnä.










Kokouksesta on  ilmoitettava johtokunnan jäsenille vähintään kolme (3) päivää ennen 
kokousta.
















Johtokunnan kokouksissa ratkaistaan asiat yksinkertaisella ääntenenemmistöllä.
Äänten mennessä tasan voittaa se mielipide, johon puheenjohtaja yhtyy. Äänestys
suoritetaan suljetuin lipuin, jos joku jäsenistä sitä vaatii.











10§
















Johtokunnan tehtävänä on:














1. Toimia yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi ja huolehtia yhdis-

tyksen sisäisestä toiminnasta.













2. Edustaa yhdistystä, tehdä sen puolesta sitoumuksia, mikäli ne eivät

kuulu yhdistyksen kokoukselle sekä esiintyä yhdistyksen puolesta

kantajana ja vastaajana.













3. Kutsua yhdistys sekä varsinaisiin, että ylimääräisiin kokouksiin, valmis-

tella niissä käsiteltävät asiat ja toimeenpanna kokousten päätökset.









4. Hoitaa yhdistyksen rahavaroja ja muuta omaisuutta.











5. Pitää luetteloa yhdistyksen jäsenistä ja päättää jäsenten hyväksymisestä

sekä erottamisesta näiden sääntöjen määräämällä tavalla.










6. Laatia yhdistyksen toiminta- ja tilikertomukset kalenterivuosittain.










7. Laatia ehdotukset yhdistyksen toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi.









8. Valita yhdistykselle tarpeelliset toimihenkilöt (sihteeri, rahastonhoitaja jne.).









9. Hoitaa muut yhdistystä koskevat asiat.












Johtokunta voi asettaa tarpeelliseksi katsomiaan toimikuntia valmistelemaan asioita
johtokunnan käsiteltäväksi.














KOKOUKSET















11§
















Yhdistyksen varsinaisia kokouksia ovat kevätkokous ja syyskokous, joiden ajan 
ja paikan määrää yhdistyksen johtokunta. Kevätkokous on pidettävä viimeistään
maaliskuun aikana ja syyskokous viimeistään lokakuun 15. Päivänä.










12§
















Yhdistyksen ylimääräinen kokous on pidettävä, kun yhdistyksen kokous niin päättää
tai johtokunta siihen katsoo olevan aihetta taikka vähintään yksi kymmenesosa (1/10)
yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten
kirjallisesti johtokunnalta vaatii.














13§
















Kokouskutsu ja muut tiedonannot toimitetaan jäsenille joko jaettavassa tiedotusleh-
dessä, kirjeitse tai ilmoittamalla paikallisessa sanomalehdessä. Kevät- syyskokouk-
sesta on ilmoitettava vähintään neljätoista (14) vuorokautta ja muista kokouksista
vähintään viisi (5) vuorokautta ennen kokousta.












14§
















Yhdistyksen kokouksissa ratkaistaan asiat yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, jollei
näissä säännöissä toisin mainita. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan
ääni. Milloin joku jäsenistä sitä vaatii toimitetaan äänestys suljetuin lipuin, jolloin
äänten mennessä tasan, ratkaisee arpa. Jäsenellä, joka ei ole suorittanut jäsen-
maksuvelvollisuuttaan ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.










15§
















Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:











1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja(t), sihteeri(t) ja pöytäkirjantarkastajat.









2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.











3. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.












4. Käsitellään yhdistyksen toiminta- ja tilikertomukset.











5. Esitetään tilintarkastajain lausunto, vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään

johtokunnalle myönnettävästä vastuuvapaudesta.











6. Käsitellään muut johtokunnan esittämät tai jäsenten vähintään seitsemän

(7) vuorokautta ennen kokousta johtokunnalle kirjallisesti ilmoittamat asiat.









16§
















Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:











1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja(t), sihteeri(t) ja pöytäkirjantarkastajat.









2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.











3. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.












4. Vahvistetaan seuraavan toimintavuoden toimintasuunnitelma.










5. Vahvistetaan seuraavan toimintavuoden jäsenmaksun suuruus.










6. Vahvistetaan seuraavan toimintavuoden talousarvio.











7. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja näille kaksi varamiestä.










8. Päätetään johtokunnan jäsenten lukumäärä sääntöjen 8§:n määräämissä

rajoissa.















9. Valitaan johtokunnan puheenjohtaja, jota nimitetään myös yhdistyksen

puheenjohtajaksi.














10. Valitaan johtokunnan muut jäsenet erovuorossa olevien tilalle.










11. Valitaan piirin sääntöjen edellyttämät edustajat piirin kokouksiin.










12. Valitaan liiton sääntöjen edellyttämät edustajat liiton kokouksiin.










13. Käsitellään muut johtokunnan esittämät tai jäsenten vähintään seitsemän

(7) vuorokautta ennen kokousta johtokunnalle kirjallisesti ilmoittamat asiat.









TOIMINTA-JA TILIVUOSI SEKÄ TILINTARKASTUS














17§
















Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. Yhdistyksen tilit ja muut hallintoa 
koskevat asiat on ennen helmikuun 28. päivää luovutettava tilintarkastajille, joiden 
tulee antaa tarkastuskertomuksensa johtokunnalle maaliskuun kuluessa, mutta
viimeistään kahta viikkoa ennen yhdistyksen kevätkokousta. Tilintarkastajille on
varattava vähintään seitsemän (7) vuorokautta tilintarkastusta varten.










YHDITYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN














18§
















Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja jompikumpi varapuheenjohtajista,
heistä kaksi yhdessä tai joku heistä yhdessä jonkun johtokunnan määräämän
toimihenkilön kanssa.














SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN















19§
















Päätöksiin, jotka tarkoittavat näiden sääntöjen muuttamista, vaaditaan vähintään
kolme neljäsosaa (3/4) yhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä. Sääntömuutok-
selle on saatava liiton hallituksen hyväksyntä.












YHDISTYKSEN PURKAMINEN















20§
















Päätöksiin, jotka tarkoittavat yhdistyksen purkamista, vaaditaan vähintään kolme
neljäsosaa (3/4) yhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä ja päätös on vah-
vistettava seuraavassa aikaisintaan kuukauden kuluttua pidettävässä yhdistyksen
kokouksessa samanlaisella (3/4) ääntenenemmistöllä.












21§
















Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, luovutetaan jäljelle jääneet varat Aliupseerien
Huoltosäätiölle.















22§ 
















Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.