Toiminta

Vaikka monen reserviläisen jäsenyyden motiivina on pelkkä maanpuolustustahto, on toiminta myös reserviläisyhdistysten elinehto. Ilman säännöllistä toimintaa jäsenmäärä kääntyy nopeasti laskuun eikä kehityksen kääntäminen ole helppoa aktiivijäsenten kadottua yhdistyksen riveistä.

Toiminnan taso voi vaihdella suuresti. Yksinkertaisimmillaan toiminnan järjestäminen ei ole kovin suuritöistä. Laajimmillaan toiminnan kirjo ja määrä voi olla hyvinkin laajaa. Seuraavassa on eritelty yhdistyksen toimintamuotoja lähtien helpoimmin järjestettävistä toimintamuodoista ja päätyen keskeisiän reserviläistoiminnan osa-alueisiin.
 • Teemaillat ja esitelmätilaisuudet. Yksinkertaisin toimintamuoto on erilaisten esitelmätilaisuuksien järjestäminen. Ne eivät edellytä muuta kuin tilan ja esitelmöitsijän hankkimista sekä asiasta tiedottamista. Helpointa ne on järjestää yhdistyksen yleisten tai hallitusten kokousten yhteydessä. Esitelmöitsijöitä voi kysyä esim. piiristä, MPK:n yhteyshenkilöltä, sotilasviranomaisilta tai liitosta. Tilaisuuden yhteydessä on hyvä olla ainakin kahvitarjoilu.
 • Kunniavartiot ja seppeleenlaskut. Melko yksinkertaista järjestää ovat myös erilaiset kunniavartiot ja seppeleenlaskut. Niitä tulee järjestää ainakin itsenäisyyspäivänä. Kunniavartiot ja seppeleenlaskut ovat näyttävää sekä tärkeää aatteellista toimintaa, josta voi myös tiedottaa paikkakunnan tiedotusvälineille. Niitä voi järjestää myös yhdessä esim. veteraani- tai muiden paikallisten yhteisöjen kanssa.
 • Osallistuminen piirin, liiton ja MPK:n järjestämään toimintaan. Helpoin tapa järjestää toimintaa on tiedottaa yhdistyksen jäsenille em. tahojen järjestämästä toiminnasta, joka on tarkoitettu kaikille jäsenille. Osa yhdistyksistä myös tukee niihin osallistumista taloudellisesti. Piirit puolestaan saattavat järjestää liiton tapahtumiin esim. yhteiskuljetuksia.
 • Ammuntatilaisuudet. Vaikka ammunnan järjestäminen on jo huomattavasti em. toimintamuotoja työläämpää, tulisi sen sisältyä yhdistyksen vakiotoimintoihin. Mikäli ammunnan järjestäminen ei omin voimavaroin onnistu, voi sitä pyrkiä järjestämään yhteistyössä naapuriyhdistyksen, piirin tai jonkin muun yhteisön kuten ampumaseurojen kanssa.
 • Maasto- ja liikuntatoiminta. Ammunnan tavoin maasto- ja liikuntatoiminta on keskeisintä reserviläistoimintaa, jonka tulisi kuulua jokaisen reserviläisyhdistyksen toimintamuotoihin. Myös tätä voi toteuttaa yhteistyössä oman liiton puitteissa tai erilaisten urheiluseurojen ja muiden vastaavien yhteisöjen kanssa.
 • Sotilaallinen koulutus. Reserviläisliitto on jäsenenä Maanpuolustuskoulutusyhdistyksessä, joka järjestää reserviläisille tarkoitettua sotilaallista koulutusta. Koska reserviläisyhdistysten yhtenä tehtävänä on ylläpitää jäsenistön kenttäkelpoisuutta, tulee yhdistyksen markkinoida MPK:n tarjoamaa koulutusta omille jäsenilleen. MPK:n edustajien kanssa voidaan vuosittain sopia siitä, mitä kursseja yhdistyksen jäsenille vuosittain markkinoidaan.
 • Retket ja tutustumiskäynnit. Valtaosa jäsenistä on kiinnostunut puolustusvoimien toiminnasta ja muista maanpuolustukseen liittyvistä asioista. Niinpä erilaiset, maanpuolustukseen ja sotahistoriaan liittyvät tutustumiskäynnit sekä retket ovat tärkeä osa reserviläisyhdistysten toimintaa. Helpointa on osallistua oman piirin tai liiton järjestämiin tutustumistapahtumiin.

Järjestökenttää yhdistävät tapahtumat

Reserviläisliittoon kuuluvan yhdistyksen on hyvä mieltää kuuluvansa laajempaan kokonaisuuteen, jonka muodostavat paikallisyhdistykset, maakunnalliset piirit sekä liitto. Reserviläisliiton toimintakalenteriin kuuluu vuosittain myös koko valtakunnan kattavia tilaisuuksia, joihin mahdollisimman monen liiton jäsenyhdistyksen toivotaan osallistuvan.

Reserviläisliiton toimintakalenterissa on vähintään yksi yhteinen, koko järjestökenttää yhdistävä tapahtuma useimpien päätoimintamuotojen osalta. Seuraavassa on lyhyesti käyty läpi nämä tapahtumat.
 • Veteraanikeräyksen tempauspäivä. Reserviläisliitto ja Suomen Reserviupseeriliitto järjestävät vuosittain talvisodan päättymispäivän tuntumassa yhteisen keräystempauspäivän, joka on osa Sotiemme Veteraani -keräystä. Tavoitteena on paitsi kerätä varoja veteraaneille, myös tuoda paremmin esiin reserviläisjärjestöjen tekemää, erittäin laajamittaista veteraanityötä.
 • Reserviläisten ampumataitopäivä. Vuodesta 2009 lähtien liiton toimintakalenterissa on ollut erityinen ampumataitopäivä. Tavoitteena on ollut antaa mahdollisimman monelle jäsenelle mahdollisuus harjoitella ammuntaa vähintään kerran vuodessa sekä antaa jäsenille mahdollisuus tutustua ammuntaan lajina. Tavoitteena on ollut myös kerätä suorituksia reserviläisjärjestöjen väliseen prosenttiammuntakilpailuun sekä tuoda paremmin esiin ammunta Reserviläisliiton laajimpana toimintamuotona. Ampumataitopäivän ajankohta ei ole vielä vakiintunut.
 • Reserviläisliiton perheliikuntapäivä. 2000-luvun alkuvuosista lähtien Reserviläisliiton toimintakalenterissa on ollut erityinen, syyskuussa toteutettava perheliikuntapäivä. Sen tavoitteena on ollut saada reserviläisiä perheineen liikkumaan sekä tuoda paremmin esiin liiton puitteissa harjoitettavan liikunta- ja urheilutoiminnan laajuutta. Perheliikuntapäivän koordinoinnista vastaa RESUL.
 • Joulutulet. Reserviläisliiton toimintakalenteriin on jo parinkymmenen vuoden ajan kuulunut vuosittainen joulutulet-tapahtuma. Tavoitteena on tarjota liiton jäsenyhdistyksille nykypäivään sopiva hengellisen toiminnan muoto sekä jäsenistölle mahdollisuus hiljentyä joulunviettoon. Tapahtuma ajoittuu joulukuun puoleenväliin.Näiden tapahtumien lisäksi koko Reserviläisliittoa yhdistävät mm. kansallinen veteraanipäivä, kaatuneiden muistopäivä, lippujuhlapäivä, talvisodan alkamis- ja päättymispäivät, itsenäisyyspäivä sekä jouluaatto. Valtaosa liiton jäsenyhdistyksistä on mukana näiden juhlapäivien vietossa joko järjestämällä omaa toimintaa taikka tukemalla muiden yhteisöjen kuten esim. veteraanijärjestöjen tilaisuuksien järjestelyjä. Lisäksi valtaosa liiton jäsenyhdistyksistä on mukana vuosittaiseen Sotiemme Veteraanit -keräykseen kuuluvassa varusmieskeräyksessä.


Näihin yhteistapahtumiin osallistuminen tuo laajemman ulottuvuuden osallistuvien yhdistysten toimintaan. Lisäarvoa tulee myös laajemman julkisuuden kautta. Reserviläisliitto tiedottaa tapahtumista valtakunnantasolla ja tukee lisäksi yhdistysten tiedottamista tiedotepohjilla.


Tapahtumissa mukana olevat yhdistykset kartoitetaan etukäteen liiton tekemän kyselyn avulla. Tietoja hyödynnetään liittotason tiedotustoiminnassa, joka kattaa maan kaikki tiedotusvälineet.