Maanpuolustusrekisterin käytön ehdot ja periaatteet 

Maanpuolustusrekisteri on Reserviläisliitto ry:n, Suomen Reserviupseeriliitto ry:n, Maanpuolustuskiltojen liitto ry:n ja Maanpuolustusnaisten Liitto ry:n yhteinen jäsenrekisteri, jossa ylläpidetään em. liittoihin kuuluvien jäsenyhteisöjen (yhdistykset, kerhot, killat) henkilöjäsenten henkilö-, osoite- ja muita järjestötoiminnassa tarvittavia tietoja ja, jota käytetään myös em. liittojen järjestöjulkaisujen osalta tilaajarekisterinä. Maanpuolustusrekisterissä ylläpidetään myös Reserviläisten ampumaturva- ja kuntokorttijärjestelmään liittyviä tietoja. Maanpuolustusrekisterin ylläpitäjänä toimii Reserviläisliitto ry.

Jokaisen Maanpuolustusrekisteriä käyttävän henkilön on tutustuttava tämän asiakirjan ehtoihin ja periaatteisiin sekä sitouduttava noudattamaan niitä rekisterin käytön osalta.

Rekisteripitäjä ja yhteyshenkilö 
Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry
Döbelninkatu 2, 00260 Helsinki
Puhelin (09) 4056 2010
Pääkäyttäjä Päivi Ruusuvuori

Maanpuolustusrekisterin tietosisältöä, tietolähteitä, henkilötietojen käytön perusteita ja muita, rekisterin toimintaan liittyviä asioita on kuvattu Maanpuolustusrekisterin tietosuojaselosteessa

Maanpuolustusrekisterin käyttäjät

Reserviläisliitto ry, Suomen Reserviupseeriliitto ry, Maanpuolustuskiltojen liitto ry ja Maanpuolustusnaisten Liitto ry ovat jäsenyhdistystensä muodostamia keskusliittoja, joiden jäseninä ja toimieliminä on erilaisia rekisteröityjä yhdistyksiä. Maanpuolustusrekisteri sisältää näiden kaikkien yhteisöjen (yhdistykset, kerhot, killat, piirit)organisatorisia tietoja, jotka ovat jäsenrekisterin toiminnan kannalta tarpeellisia sekä jäsenten henkilötietoja, joita on kuvattu tarkemmin tietosuojaselosteessa.

Maanpuolustusrekisterin sisältämät tiedot saadaan pääosin jäseniltä itseltään. Rekisterin tietoja ylläpitävät sekä täydentävät Reserviläisliiton ja muiden em. liittojen toimihenkilöt sekä osin näiden liittojen erilaisten, maakunnallisten ja paikallisten yhteisöiden luottamus- ja toimihenkilöt. 

Maanpuolustusrekisterin henkilötietosisältöä verrataan säännöllisesti (kuukausittain) Postin henkilötietokantaan lähinnä jäsenten osoite- ja muiden yhteystietojen pitämiseksi ajan tasalla. Niinpä jäsenten osoitemuutoksia ei välttämättä tarvitse tehdä itse Maanpuolustusrekisteriin.

Jäsen voi itse korjata ja täydentää omia jäsentietojaa ns. eAsioinnin kautta, johon on pääsy em. liittojen internetsivuilla. Käyttäjätunnuksen eAsioinnissa on oma jäsennumero sekä ensimmäisellä asiointikerralla oma postinumero. Ensimmäisen kirjautumisen yhteydessä salasana on vaihdettava.

Maanpuolustusrekisterin käytön ehdot 

Maanpuolustusrekisterin käyttöoikeus voidaan antaa sellaiselle em. liittojen ja niiden jäsenyhteisöjen (yhdistykset, kerhot, killat) ja toimielinten (piirit) luottamus- ja toimihenkilölle, jolla on asemansa puolesta oikeus rekisterin ja sen sisältämien henkilötietojen käsittelyyn. Käyttöoikeuden myöntää Maanpuolustusrekisterin pääkäyttäjä tai hänen valtuuttamansa henkilö taikka heidän esimiehensä. Käyttöoikeuden saaminen edellyttää, että henkilön jäsenyystiedoissa tai muissa henkilötiedoissa on merkintä toimihenkilö- tai luottamushenkilötehtävästä ja, että asianomaisen yhteisön puheenjohtaja käyttöoikeuden antamisen hyväksyy. 

Maanpuolustusrekisterin käyttöön oikeuttavat tunnukset ovat henkilökohtaisia eikä niitä saa luovuttaa toisen henkilön käyttöön. Mikäli omat tunnukset ovat hävinneet tai epäilee niiden johtuneen vääriin käsiin, tulee asiasta ilmoittaa sähköpostilla osoitteeseen jasenasiat@maanpuolustusrekisteri.fi, jolloin vanhat tunnukset kuoletetaan ja niiden tilalle luovutetaan tarvittaessa uudet tunnukset. Lisäksi tarvittaessa ollaan yhteydessä viranomaisiin.

Maanpuolustusrekisterin käytössä tulee noudattaa voimassa olevia lakeja, asetuksia ja muita hallinnollisia määräyksiä sekä rekisterinpitäjän antamia määräyksiä ja asettamia ehtoja. Mahdollinen rekisterin ja sen henkilötietojen väärinkäyttö johtaa välittömään käyttöoikeuden menetykseen sekä tarvittaessa yhteydenottoon viranomaisille.

EU:n tietosuoja-asetus

EU:n tietosuoja-asetus asettaa aiempaa yksityiskohtaisemmat ja tarkemmat määräykset erilaisten henkilörekistereiden toiminnan sekä henkilötietojen käsittelyn osalta. Maanpuolustusrekisteri on pääosin jo aiemmin toiminut asetuksen määräämien periaatteiden mukaisesti mutta asetuksen voimaantuloon liittyen on laadittu aiempaa laajempi tietosuojaseloste sekä määritelty tarkemmin rekisterin käytön ehdot. Lisäksi on tehty kirjallisia sopimuksia henkilötietojen käytöstä rekisterinpitäjän, rekisteriä käyttävien tahojen sekä erilaisten alihankkijoiden sekä muiden tahojen kanssa, jotka liittyvät rekisterin operatiiviseen toimintaan. 

EU:n tietosuoja-asetus painottaa yksilön oikeuksia sekä velvoittaa rekisteriä ylläpitäviä ja käyttäviä tahoja sekä henkilöitä mm. kertomaan kysyttäessä rekisteriin kirjatuille henkilöille henkilötietojen käytön perusteista sekä vastaamaan muihin, rekisterin toimintaan liittyviin kysymyksiin. Seuraavaan on koottu muutamia yleisempiä kysymyksiä sekä vastauksia niihin.

Miksi henkilötietoja kerätään?

EU:n tietosuoja-asetuksen mukaan henkilötietoja saa kerätä vain tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten. Henkilöille tulee kysyttäessä kertoa, että tietoja kerätään em. liittojen jäsenyhteisöjen yhteisen jäsenrekisterin ylläpitämiseksi. Peruste on lakisääteinen, koska yhdistyslain mukaan rekisteröidyn yhdistyksen on pidettävä luetteloa jäsenistään. 

Henkilötietojen kerääminen perustuu jäseneksi liittyvien suostumukseen mutta jäseneksi liittyminen ei ole mahdollista henkilötietoja antamatta ja näitä tietoja Maanpuolustusrekisteriin tallentamatta. Jäsen voi rajoittaa tietojensa käyttöä kaupalliseen suoramarkkinointiin ja muihin tarkoituksiin. Jäsenviestintä ei ole suoramarkkinointia.

Riittävän tarkoilla henkilötiedoilla varmistetaan se, että rekisterissä olevat henkilöt kyetään kaikissa tapauksissa varmasti tunnistamaan sekä erottamaan toisistaan ja, että rekisterissä olevien henkilötietojen pohjalta voidaan mm. myöntää huomionosoituksia ja laatia erilaisia julkaisuja kuten toimintakertomuksia, historiikkeja jne.

Kaikki jäsentiedot tulee lähtökohtaisesti kerätä henkilöiltä itseltään esim. sähköisten tai paperisten jäsenhakulomakkeiden avulla. Näissä hakemuksissa ilmoitettuja rajoitteita henkilötietojen käytön osalta tulee noudattaa. 

Tallenna kerätyt henkilötiedot Maanpuolustusrekisteriin. Älä kerää tietoja omalle verkkolevylle tai kansioihin, ellei se ole välttämätöntä jonkin yhdistyksessä määritellyn ja jäsenille informoidun tarkoituksen toteuttamiseksi. Näiden osalta tulee laatia oma tietosuojaseloste.

Jos tietoja on muualla kuin Maanpuolustusrekisterissä, ole valmis toteuttamaan jäsenen tarkistus- ja oikaisu- yms. pyynnöt myös muualle kuin jäsenrekisteriin tallennettujen tietojen osalta. Ylläpidä listaa siitä, mihin tietoja tallennettu.

Jäsenten oikeuksien toteutuminen

EU:n tietosuoja-asetuksen mukaan rekisterinpitäjän on suojattava henkilötiedot luvattomalta ja lainvastaiselta käsittelyltä sekä vahingossa tapahtuvalta häviämiseltä, tuhoutumiselta tai vahingoittumiselta käyttäen asianmukaisia teknisiä tai organisatorisia toimia. Varmista aina, että rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevan pyynnön tekee henkilö, jota tiedot koskevat.  Pyydä jäsentä esim. henkilökohtaisesti käymään ja esittämään henkilöllisyystodistus, tekemään oikeuksien käyttämistä koskeva, omakätinen ja allekirjoitettu, kirjallinen pyyntö tai antamaan henkilötietoja, jotka ovat vain hänen tiedossaan (esim. jäsennumero tai syntymäaika) ja, joilla henkilöllisyys kyetään varmasti todentamaan.

Toteuta oikeudet henkilökohtaisesti (jäsen käy yhdistyksen luottamushenkilön luona), postitse (tiedot lähetetään kirjeitse tai sähköpostitse) tai lähetä tiedot sähköpostilla. Postitse lähetettäessä käytä henkilön rekisterissä olevaa osoitetta. Sähköpostilla lähetettäessä henkilötietoja sisältävän viestin tulee olla salattu. Monet sähköpostiohjelmat sisältävät salaustoiminnon ja lisäksi salattuja viestejä voi lähettää myös kaupallisten tiedostonsiirtopalveluiden kautta. 

Jos pyynnöt koskevat henkilötietojen muutoksia, ja henkilö voi puhelimitse kertoa muutettavan tiedon, kuten osoitteen, puhelinnumeron tai sotilasarvon tms., voidaan pyyntö ottaa vastaan puhelimitse ja merkitä muuttuneet tiedot Maanpuolustusrekisteriin.

Rekisteröityjen informointi

EU:n tietosuoja-asetuksen mukaan rekisterinpitäjän on huolehdittava siitä, että rekisteröityä informoidaan henkilötietojen käsittelystä läpinäkyvästi. Varmista, että nettisivuilla ja jäsenhakulomakkeissa sekä muissa yhteyksissä, joissa henkilötietoja kerätään, on pääsy tietosuojaselosteeseen esim. linkin kautta. Maanpuolustusrekisterin tietosuojaseloste on julkaistu mm. rekisteriä ylläpitävän Reserviläisliitto ry:n nettisivuilla, lue lisää täältä

Ole valmis antamaan tietosuojaselosteen jäljennös pyynnöstä jäsenelle.

Henkilötietojen tarkastusoikeus

EU:n tietosuoja-asetuksen mukaan rekisteröidyllä on oikeus saada tietää, käsitteleekö rekisterinpitäjä hänen henkilötietojaan vai ei sekä oikeus saada pääsy omiin henkilötietoihin ja tietoja henkilötietojen käsittelystä. Tähän on olemassa monia kanavia, joita on kuvattu Maanpuolustusrekisterin tietosuojaselosteessa 

Ohjaa jäsen ensisijaisesti kirjautumaan internetissä toimivaan eAsiointiin tai vaihtoehtoisesti toimita jäsenelle pyynnöstä jäljennös käsiteltävistä, jäsentä koskevista, henkilötiedoista kuukauden kuluessa pyynnön esittämisestä. Koosteen henkilötiedoista voit tulostaa Maanpuolustusrekisteristä asianomaisen henkilön tiedoista. 

Oikeus tietojen oikaisemiseen 

EU:n tietosuoja-asetuksen mukaan rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. Oikaise tai täydennä jäsenen pyynnöstä häntä koskevat tiedot suoraan Maanpuolustusrekisteriin tai toimita ne Reserviläisliittoon edelleen jäsenrekisteriin tallennettavaksi. Tee toimenpiteet kuukauden kuluessa rekisteröidyn pyynnöstä.

Oikeus tulla unohdetuksi

EU:n tietosuoja-asetuksen mukaan rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot rekisteristä tietyin edellytyksin kuten esim. silloin, kun henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty tai, joita varten niitä muutoin käsiteltiin taikka rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon käsittely on perustunut eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta.

Tarkista, täyttyykö jokin poistoperusteista. Selvitä, mitä jäsen henkilötietojensa poistamisella haluaa (esim. poistaa kokonaan tiedon jäsenyydestään tai merkitä rekisteriin suoramarkkinointikiellon). Huomioi, että seuraavissa tapauksissa tietoja ei voi poistaa: 

  • jäsenyys yhä voimassa (tietoja tarvitaan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi)
  • jäsentietoja tarvitaan huomionosoitusten myöntämiseen tai erilaisten julkaisujen laatimiseen eikä jäsen ole vastustanut tällaista käsittelyä
  • jäsen tai entinen jäsen haluaa asettaa suoramarkkinointikiellon, jolloin kiellon noudattamiseksi rekisterissä on oltava henkilön yhteystiedot ja niihin liittyvä tieto suoramarkkinointikiellosta.

Kerro tietojensa poistoa vaativalle henkilölle, ettei jäsenyys Reserviläisliitto ry:n, Suomen Reserviupseeriliitto ry:n, Maanpuolustuskiltojen liitto ry:n ja Maanpuolustusnaisten Liitto ry:n jäsenyhdistyksissä ole mahdollinen ilman henkilötietoja Maanpuolustusrekisterissä ja, että kaikkien henkilötietojen poiston myötä henkilön jäsenyydet em. yhteisöissä päättyvät. Myös tämä toimenpide tulee tehdä kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen henkilö on vaatimuksen esittänyt.

Osaa henkilötietoista kuten esim. maksutietoja ei voida heti poistaa muun lainsäädännön johdosta. Näissä tapauksissa tiedot kuitenkin pyritään anonymisoimaan. 

Oikeus tietojen siirtämiseen

EU:n tietosuoja-asetuksen mukaanrekisteröidyllä on oikeus tiettyjen edellytysten täyttyessä saada häntä koskevat henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. Tämä oikeus ei kuitenkaan kata jäsenyyteen liittyviä henkilötietoja, koska niiden kerääminen ja säilyttäminen perustuu lakisääteiseen velvoitteeseen eli yhdistyslakiin. Tähän koskevaan vaatimukseen on kuitenkin vastattava kuukauden kuluessa siitä, kun pyyntö on esitetty. 

Oikeus vastustaa käsittelyä

EU:n tietosuoja-asetuksen mukaan rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen, erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella milloin tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä, joka perustuu ns. oikeutettuun etuun. Tämä koskee mm. tilanteita, joissa henkilötietoja käsitellään esim. huomionosoitusten myöntämistä ja erilaisten julkaisujen kirjoittamista varten tai suoramarkkinoinnissa käytettäväksi. Jäsen ei kuitenkaan voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, jota tehdään jäsenrekisterin ylläpitämiseksi, koska tämä perustuu lakisääteiseen velvoitteeseen.

Sähköinen suoramarkkinointi

EU:n tietosuoja-asetuksen mukaansähköistä suoramarkkinointia saa kohdistaa vain sellaisiin luonnollisiin henkilöihin kuten esim. henkilöjäseniin, jotka ovat antaneet siihen ennalta suostumuksensa. Tämä tarkoittaa kaupallista markkinointiviestintää sähköpostilla, puhelimitse tai tekstiviestien avulla mutta ei jäsenviestintää em. kanavia käyttäen. 

Maanpuolustusrekisteri sisältää erilaisia kielto- ja suostumusmahdollisuuksia markkinoinnin sekä viestinnän osalta. Merkitse jäsenen henkilötietoihin hänen ilmoittamansa kiellot ja suostumukset mahdollisimman pian joko suoraan Maanpuolustusrekisteriin tai toimittamalla ne Reserviläisliittoon edelleen Maanpuolustusrekisteriin merkittäväksi.

Jos henkilötietoja käsitellään kaupallista suoramarkkinointia varten, on rekisteröidyllä oikeus milloin tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä näissä tarkoituksissa. Pääsääntöisesti Maanpuolustusrekisterin henkilö- ja yhteystietoja ei kuitenkaan luovuteta kaupalliseen suoramarkkinointiin. 

Oikeus saada ilmoitus tietoturvaloukkauksesta

EU:n tietosuoja-asetuksen mukaan rekisterinpitäjän on ilmoitettava henkilötietojen tietoturvaloukkauksista rekisteröidylle ja valvontaviranomaisille. Ota näissä tilanteissa välittömästi yhteyttä Reserviläisliittoon osoitteeseen jasenasiat@maanpuolustusrekisteri.fi. Näitä tilanteita voivat esim. olla, jos saat epäilyttävän sähköpostiviestin tai epäilet, että tietokoneellasi on haittaohjelma, jos kadotat henkilötietoja sisältävän muistitikun tai tietokoneen, jos saat tietää, että olet vahingossa antanut jäsenen henkilötietoja muulle kuin hänelle itselleen tai jos epäilet muutoin, että jäsenen henkilötietoja on päätynyt sivullisen haltuun.

Reserviläisliitto huolehtii näissä tilanteissa tarvittavista ilmoituksista viranomaisille ja rekisteröidylle.

Tietoturvasta huolehtiminen

EU:n tietosuoja-asetuksen mukaanrekisterinpitäjän ja henkilötietojen käsittelijän on toteutettava asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet, joilla suojataan henkilötietoja luvattomalta ja lainvastaiselta käsittelyltä sekä vahingossa tapahtuvalta häviämiseltä, tuhoutumiselta tai vahingoittumiselta käyttäen asianmukaisia teknisiä tai organisatorisia toimia. Maanpuolustusrekisterin tietoturvaratkaisuja ja -menettelyjä on kuvattu tarkemmin tietosuojaselosteessa.  

Muista, että rekisterikäyttäjänä myös sinä vastaat osaltasi sen tietoturvasta. Sinua sitoo vaitiolovelvollisuus. Älä luovuta henkilötietoja muille kuin rekisteröidylle itselleen tai niille henkilöille, jotka tarvitsevat tietoja tehtäviensä hoitamiseksi.Käytä riittävän pitkiä, monimutkaisia ja järjestelmäkohtaisia salasanoja. Älä keskustele henkilötiedoista julkisissa tiloissa. Huolehdi papereiden, muistitikkujen, puhelinten, salasanojen, avainten, kulkukorttien ym. asianmukaisesta käsittelystä ja säilyttämisestä. Hävitä henkilötietoja sisältävät aineistot tietoturvallisesti (esim. hankkimalla tieto-turvapaperien tuhoamispalvelu). Älä koskaan laita henkilötietoja sisältävää aineistoa tavallisiin roskiin.