Ismo Nöjd

Liittohallituksen ja valiokunnan jäsen.
25.5.2018 11.00

Uusi ampuma-aselaki valmisteilla

Varapuheenjohtaja Ismo Nöjd pohtii aselupien myöntämisen tulevia perusteita aselain uudistukseen liittyen.

Sisäministeriö on lähettänyt lausunnolle luonnoksensa uudeksi ampuma-aselaiksi. Lausuntojen käsittelyn jälkeen maan hallitus lähettää esityksensä eduskunnan käsiteltäväksi ja laki tullee voimaan loppuvuoden aikana.

Reserviläiset ovat luonnollisesti arvioineet lain vaikutuksia ampumaharrastukseensa. Aluksi on syytä todeta, että niihin henkilöihin, joilla 12.6.2017 oli toistaiseksi voimassa oleva lupa ja aseen yksilöintitiedot oli siihen mennessä ilmoitettu poliisille, laki vaikuttaa vähemmän. Heidän lupansa jatkuvat, eivätkä harrastuneisuuden osoittamista laajentavat määräykset koske heitä näiden aseiden osalta.  

Direktiivi siirsi A-luokkaan (kielletyt aseet) mm. sellaiset itselataavat pitkät kertatuliaseet joissa on yli 10 patruunan sekä itselataavat lyhyet kertatuliaseet joissa on yli 20 patruunan lipas. Lisäedellytys on, että ase ampuu keskisytytteistä patruunaa. Suomen lainsäädännössä näitä aseita nimitetään erityisen vaarallisiksi aseiksi (ERVA-aseet). 

Kiellettyihin aseisiin voi kuitenkin edelleen myöntää lupia mm. urheilupoikkeaman sekä kansallisen puolustuksen poikkeaman (reserviläispoikkeama) perusteella. Muitakin poikkeuslupaperusteita on. Reserviläispoikkeama koskee vain pitkää ns. reserviläiskivääriä. Urheilupoikkeama koskee kaikkia eri lajeissa käytettäviä aseita (mm. kiväärit, haulikot, pistoolit).

Miten reserviläinen sitten jatkossa voi saada uuden luvan reserviläiskivääriin?
Jos sinulle riittää tuo enintään 10 patruunan lipas, saat luvan kutakuinkin nykyiseen tapaan. Hyväksyttäviä käyttötarkoituksia ovat mm. metsästys, urheiluammunta ja -harrastus sekä uutena käyttötarkoituksena myös ns. reserviläisammunta (vapaaehtoinen maanpuolustuskoulutus). Mitään poikkeusperusteita ei vaadita. Luotettavat selvitykset ja perustelut riittävät.

Työläämmäksi tilanne muuttuu, jos haluat ampua esimerkiksi puolustusvoimien vakiokokoisella 30 patruunan lippaalla. Urheilupoikkeama antaa tähän mahdollisuuden, jos olet ollut yhdistyksen jäsen vähintään 12 kuukautta ja harjoitellut aktiivisesti tai osallistunut ampumakilpailuihin lajissa, jossa tuollaista aseen ja lippaan yhdistelmää käytetään, vähintään 2 vuotta ja saat tästä asianmukaisen todistuksen. Lisäksi käyttötarkoituksena tulee olla nimenomaan ampumaurheilu!

Urheilua vai harrastusta?

Korostan tässä sitä, että lakiluonnoksessa on tehty merkittävä ero ampumaharrastuksen ja ampumaurheilun välillä. Ampumaharrastajat eivät voi saada lupaa ERVA-aseisiin, ainoastaan ampumaurheilijat voivat sellaisen saada. Mikä ero sitten on urheilulla ja harrastuksella? Lain perusteluissa todetaan, että urheilua on kilpaurheilu. Harrastusta on harjoittelu muuten kuin kilpailutarkoituksessa. Lakipykälässä edellytysten selvittämisestä toisaalta taas sanotaan, että ”harjoittelee aktiivisesti tai osallistuu ampumakilpailuihin”. Tiukka tulkinta tässä asiassa saattaa johtaa siihen, että vain ampumakilpailuihin osallistuville voidaan myöntää lupa ERVA-aseisiin. Lakiteksti perusteluineen on mielestäni joka tapauksessa tulkinnanvarainen. Kovin vähälle huomiolle on ero mielestäni jäänyt ampumaseurojen piirissä. Direktiivin tekstissä sanotaan ”harjoittelee aktiivisesti … ampumakilpailuja varten tai osallistuu niihin”.

Reserviläispoikkeama

Jos tarkoituksesi on hakea lupaa tällä perusteella ns. reserviläiskivääriin yli 10 patruunan lippaalla, tulee sinun osallistua vapaaehtoiseen maanpuolustukseen ja siinä nimenomaan sotilaallisia valmiuksia palvelevaan ampumakoulutukseen aktiivisesti kahden vuoden ajan (varusmiespalveluksen suorittamisesta saa hieman hyvitystä) tuolla asetyypillä sekä saada MPK:n todistus asiasta ja ampumakokeen suorittamisesta. Lisäksi Poliisihallitus, joka luvan myöntää, pyytää sinusta Puolustusvoimien lausunnon.

Puolustusvoimat voi antaa puoltavan lausunnon luonnoksen tekstin mukaan henkilöstä, jolla on sodan ajan sijoitus tai suunniteltu sijoitus ja, jolla Puolustusvoimat katsoo olevan poikkeuksellisesti ja yksittäistapauksessa tarve kyseeseen ampuma-aseeseen reservin ampumataidon ylläpitämiseksi. Lain perusteluissa rajataan edelleen voimakkaasti Puolustusvoimien mahdollisuutta antaa puoltavia lausuntoja. Lähinnä kyseeseen tulisivat MPK:n kouluttajat ja ammunnanjohtajat, taistelukoulutusyksiköihin tai maakuntajoukkoihin sijoitetut, ampumakouluttajiksi sijoitetut tai sijoitus, jossa edellytetään tavanomaista parempaa ampuma- ja aseenkäsittelytaitoa. Määritelmä on erittäin kouluttajakeskeinen.

Lähtökohtana tulee olla, että laki ja sen perustelut antavat Puolustusvoimille laajemman harkintavallan päättää, kuka on kansallisen puolustuksen näkökulmasta sellainen henkilö, jonka lupaa voidaan puoltaa, Puolustusvoimat on paras asiantuntija tähän tehtävään. Lisäksi termi ”suunniteltu sijoitus” on myös liian rajaava, käyttäisin itse sanaa sijoittamiskelpoinen.

Harrastuksen jatkumisen osoittaminen

Luonnoksessa esitetään laajennettavaksi velvollisuutta osoittaa harrastuksen jatkuminen kaikkiin sellaisiin aseisiin, joiden toimintatapa on itselataava kertatuli. Selvitys olisi annettava toistaiseksi voimassaoleviin lupiin viiden vuoden välein. Tämä määräys koskee siis kaikkia ns. puoliautomaattiaseita, kuten haulikkoa, lintukivääriä, hirvikivääriä jne. Vanhoja lupia tämä ei koske.

Voi vain kuvitella, millainen selvitys- ja valvontaviidakko tästä aikanaan tulee.  Asekeräilijöiden osalta kuitenkin ehdotetaan, että selvitys tulee antaa vain, jos poliisi sitä erikseen pyytää. Direktiivi antaakin Suomelle valtuudet itse päättää, miten lupien tarkastelu määrävälein järjestettäisiin. Suomessa on paljon erilaisia rekistereitä metsästäjistä, urheiluampujista, -harrastajista ja reserviläisistä. Osin harrastuksen jatkuminen voitaisiin mielestäni selvittää suoraan ao. rekisteristä (metsästyskortti, ampumaturva tai lisenssi jne.). Edelleen erillisiä selvityksiä tulisi toimittaa asekeräilijöiden tapaan vain poliisin niitä erikseen pyytäessä. Toisaalta seuraamukset unohduksista voivat yksittäistapauksissa olla kohtuuttomia. Siksi mahdolliset seuraamukset tulisi säätää vain siinä tapauksessa, että luvanhaltija ei kehotuksestakaan selvityksiä toimita. 

Lopuksi

Lausunnolle lähetetty aineisto on lähes 200 sivun paketti, joka sisältää monia yksityiskohtia, myös paljon asiaa asekeräilystä ja –kaupasta. Olen edellä tuonut esille vain joitakin reserviläisiä kiinnostavia seikkoja. Reserviläisliitto antoi luonnoksesta lausuntonsa ja vaikutamme lakiehdotuksen edetessä edelleen siihen, että mahdollisimman monella vastuullisella ampujalla ja reserviläisellä olisi jatkossakin mahdollisuus saada lupa harrastaa kenttäkelpoisuutemme keskeistä taitoa.  

Ismo Nöjd,
varapuheenjohtaja
ReserviläisliittoPalaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi