Skip to content
6.2.2020

Lausunto eduskunnan hallintovaliokunnalle

Lausunto: HE 101/2019 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta annetun lain kumoamisesta, ampuma-aselain muuttamisesta, ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta sekä ampumaratalain 2 §:n muuttamisesta

Reserviläisliitolla ei ole lakiesityksiin varsinaisia muutosesityksiä.

Reserviläisliitto haluaa kuitenkin korostaa sitä, että aselupien sähköisen käsittelyn mahdollistava järjestelmä on merkittävä edistysaskel ammuntaa harrastavien henkilöiden kannalta ja, että sillä on merkitystä myös reserviläisten ampumataitojen omaehtoisessa ylläpitämisessä. Tämän johdosta liitto paheksuu siitä, että järjestelmän käyttöönotto on viivästynyt pahasti ja, että aselakia sekä siihen liittyviä lakeja joudutaan muuttamaan viivästyksen johdosta. Erityisen huonona hallintotapana liitto pitää sitä, että viivästystä ei huomioitu 15.7.2019 hyväksytyn aselain muutoksen yhteydessä.

Lain muutosesityksen taloudellisia vaikutuksia käsittelevässä kohdassa 4.1 viitataan valtion maksuperustelakiin ja lausutaan, että uuden järjestelmän kehittämis- ja ylläpitokustannusten huomioinnin myötä viranomaissuoritteiden hinta voi nousta merkittävästi. Reserviläisliitto ei hyväksy tätä tulkintaa vaan katsoo, että aselupien sähköinen käsittely vähentää tarvittavan viranomaistyön määrää ja tämän johdosta viranomaissuoritteille määriteltävien hintojen tulisi pikemminkin laskea.

Uutta aselupien sähköistä käsittelyjärjestelmää määriteltäessä ja myöhemmin rakennettaessa on tärkeää huomioida myös ammunnan harrastaneisuuden todentaminen ja määräaikaisten aselupien päättymisestä ilmoittaminen. Henkilön tulee voida osoittaa ammuntaharrastuksensa jatkuvuus järjestelmään harrastustietoja syöttämällä ja järjestelmän tulee ilmoittaa aseluvan haltijalle määräaikaisen luvan päättymisen lähestymisestä sekä ohjeistaa samalla uuden luvan hakemisessa, joka myös tulee voida tehdä sähköisen järjestelmän kautta.

Reserviläisliitto on Suomen suurin maanpuolustusjärjestö, jolla on yli 38.000 jäsentä. Heistä yli 90 prosenttia on suorittanut varusmiespalveluksen tai naisten vapaaehtoisen asepalveluksen. Liiton paikallisyhdistyksissä reserviläiset voivat ylläpitää ampumataitojaan, fyysistä kuntoaan ja maastotaitojaan. Lisäksi reserviläisillä on mahdollisuus ylläpitää sodan ajan sijoitustensa edellyttämiä tietojaan ja taitojaan myös Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen kursseilla, jonka kouluttajista 39 prosenttia ja muista vapaaehtoistoimijoista 42 prosenttia tulee Reserviläisliitosta. Lisäksi Reserviläisliitto kuuluu Naisten Valmiusliittoon (NVL), Suomen Ampumaurheiluliittoon (SAL) ja Tammenlehvän Perinneliittoon (TAPE). Lisätietoja osoitteesta www.reservilaisliitto.fi.